Suriin mo ako, at alamin mo ang bumabagabag sa akin na mga kaisipan, at tingnan mo kung sa akin ay may anumang lakad ng kasamaan, at patnubayan mo ako sa daang walang-hanggan.”​—Awit 139:23, 24. Love is core to God’s character and central to the Christian life. 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ang ginagawa ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo. Posible ba na maglingkod sa Diyos na taglay ang isang maling motibo? 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Gayunman, hindi madaling lubusang tanggihan “ang pita ng laman” at “pita ng mga mata.” Ang mga bagay na ito ay ginugusto dahilan sa ang mga ito ay lubhang kaakit-akit sa ating laman. (Siyanga pala, nililinaw ni Pablo sa 1 Corinto 11:27-31 na ang pisikal na kalusugan sa ilalim ng bagong kasunduan ay depende rin sa ating pagsunod.) Ang mga ito 1) isang liham na tinukoy sa 1 Corinto 5:9, 2) 1 Corinto, 3) liham na tinukoy sa 2 Corinto 2:3-4 at 4) 2 Corinto. Sa katunayan, iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ng Diyos. Gawa 5:1-11. Itinampok ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig nang kaniyang sabihin: “Sa ganito’y makikilala ng lahat na kayo’y aking mga alagad, kung kayo’y may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Bakit gugugol ng napakalaking panahon ang mga matatanda sa pagpapastol at pagtulong sa mga kapuwa Kristiyano kung ang mga ito ay hindi nila iniibig? Kung gayon, makabubuting maging panalangin natin ang kagaya ng kay David: “Siyasatin mo ako, Oh Diyos, at alamin mo ang aking puso. Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Tanging iyon lamang matinding nag-iibigan sa isa’t isa buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa bagong sanlibutan. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng banal na lihim at lahat na kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupa’t mapalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Pag-ibig. Cookies help us deliver our services. Sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa. Labag sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao. At ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova. Sa materyalistikong panahong ito, determinasyon ang kailangan upang ‘magawang unahin muna ang Kaharian’ at huwag ‘gamitin na lubusan ang sanlibutang ito.’ (Mateo 6:33; 1 Corinto 7:31) Ang isang matibay na pananampalataya ay tutulong. Walang anumang masama sa pagkakaroon ng isang malaking bahay, isang magandang kotse, isang telebisyon, o isang stereo. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupa’t ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat may pananampalataya sa kaniya ay huwag mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.” (Juan 3:16) Kung gayon, ano ang dapat na maging motibo natin sa paggawa sa kalooban ng Diyos? 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. (1 Corinto 15:22, 45; Juan 3:16) Kaya ginarantiyahan ni Jesus na matutupad ang Pinagdusahan nina Adan at Eva ang kapaha-pahamak na mga epekto ng kanilang kasalanan Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. . Ang Pag-ibig sa Isang Sanlibutang Mapag-imbot. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Ano ang Susi sa Tunay na Pagka-Kristiyano? Ang paghahangad ng personal na kapakinabangan ay baka mag-udyok sa atin na paunlarin ang pakikipagkaibigan sa nakaririwasang mga Kristiyano samantalang ipinagwawalang-bahala naman ang mga dukha. 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! Entradas sobre 1 Corintios 15:40 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E - Roma 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Pedro 4: 7-11. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa’t isa, sapagkat … Here are some you can start with! Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ng makapangyarihang mga gawa ang layunin para rito, “aalisin” na ang mga ito, sabi ni apostol Pablo. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Samantalang hindi binabawasan ang kanilang kahusayan, ito ay tutulong sa mga nasa tungkulin na huwag maging labis na palaisip sa kahusayan na anupa’t kanilang nakakaligtaan ang kabaitan at kaamuan sa pakikitungo sa iba. Ang isang matanda, na gipit na dahil sa dinadalang mabigat na pasanin sa trabaho, ay baka lapitan ng isang kapuwa Kristiyano na may reklamo na naman na waring hindi gaanong mahalaga sa matanda. Isulat sa pisara ang sumusunod na mga banal na kasulatan: Mga Gawa 2:22–24, 29–33, … NILALAMAN Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1. 2 Kung # Mt. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama; sapagkat lahat ng nasa sanlibutan​—ang pita ng laman at ang pita ng mga mata at ang mapasikat na pagpaparangalan ng kabuhayan​—​ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan.”​—1 Juan 2:15, 16. Natulungan tayo ng Sa Mga Hebreo 1:1–2 na maunawaan na si Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Ama, ay “ginawa ang sanglibutan.” Inihayag sa aklat ni Moises na ang mga daigdig na Kanyang nilikha ay “di mabilang” (Moises 1:32–33). Isa pa, mayroong lalong marami at sari-saring kalayawan na maaaring makamtan sa ngayon kaysa noong kaarawan ni Juan, kaya kung ang pita ng mga mata ay isang suliranin noon, lalong higit ngayon. Ang matanda ay dapat bang magalit? The Big Ideas. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. The law of Christ is to love God and love others. By using our services, you agree to our use of cookies. . 11 Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Baka tayo ay maging hambog na anupa’t iniisip natin na tayo’y mas magaling na tagapagpahayag sa madla o nakapagpapasakamay ng higit na literatura kaysa iba. Here we are in the 21st century. Pagpapatindi ng Ating Pag-ibig sa Isa’t Isa. 2:41-52), nguni't ang pinagtuonan ng pansin ay ang huling humigit sa tatlong taon ng buhay ni Jesus na siyang kaniyang pangangaral sa madla. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. We're just bursting with scientific knowledge. 2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:. Ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin upang “maging masunurin sa mga nangunguna . Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Tinukoy ni apostol Juan si Jehova, na Diyos ng tunay na pagka-Kristiyano, sa ganitong mga salita: “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Ang Diyos na Jehova ay marami pang mga ibang katangian, tulad baga ng kapangyarihan, katarungan, at karunungan, subalit siya palibhasa higit sa lahat ay isang Diyos ng pag-ibig, anong uri ng mga tao ang nais niyang sumamba sa kaniya? Love infuses all that God does and should infuse all that we do. Infinite + infinite + infinite = infinite. Papaano? Ang totoo ay, maraming bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na Kristiyano. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. Sa simpleng pangungusap, dahilan sa uri ng Diyos na ating sinasamba. Because … Ang tunay na Kristiyano ay kailangang may matibay na pananampalataya sapagkat “kung walang pananampalataya ay hindi maaaring makalugod na mainam [sa Diyos].” (Hebreo 11:6) Ang matibay na pananampalatayang iyan ay kailangang may kasamang matuwid na mga gawa. Sinabi ni Jesus na sa ating kaarawan, marami ang magsasabi sa kaniya, “Panginoon, Panginoon,” sa ibang pananalita, ang mag-aangkin na sila’y Kristiyano, gayunman ay kaniyang sasabihin sa kanila: “Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala! At sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu. Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang apat na mga aklat na ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus (Mat. Ngunit ang mga paniwala ng nag-aangking mga Kristiyanong ito ay nagkakasalu-salungatan, sila’y walang pagkakaisa, at kung minsan sila’y nagpapatayan pa. Maliwanag, marami ang hindi tunay na mga Kristiyano. 1:1-2:12; Luc. —Gawa 8:13, 18; 1 Corinto 13:8… 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sinabi ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay “hindi bahagi ng sanlibutan.” (Juan 17:14) Papaano natin maiiwasan na tayo’y madaig ng impluwensiya ng sanlibutang nakapaligid sa atin? at pasakop.”​—Hebreo 13:17. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Si apostol Pablo ay nagpayo sa atin na tayo’y magkaroon ng “maningas na pag-ibig” sa isa’t isa sapagkat “ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.” (1 Pedro 4:8) Papaano natin magagawa ito? Bakit? Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Bilang pangwakas, napatunayan natin na nagkamali ng pagkaunawa sa Juan 1:1,14 ang mga gumagamit ng talatang ito upang patunayan na si Cristo diumano ay Diyos na nagkatawang tao. Kailangan ding suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo’y mayroong anumang mga gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig. Read. Bagama’t may mga ebidensiya ng mga ito. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking ari-arian upang pakainin ang iba, at kung ibigay ko ang aking katawan, upang maipagmalaki ko, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang anumang pakikinabangin.”​—1 Corinto 13:1-3. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Ito’y nangangahulugan na ang kanilang mga motibo ay katulad din ng mga motibo ng Diyos. Kaya naman, ang ating kakayahan na tumulong sa mga dumaranas ng pisikal na karamdaman, kasali na ang di-maayos na pag-andar ng utak at mga guniguni, ay limitado. Baka tayo’y makapagsalita nang napakatalas sa isang kapuwa Kristiyano, o tayo’y baka mangalisag at magdamdam sa isang bagay na sinasabi. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Bakit nga ganiyan? Ang pag-ibig ang nagpapakilos sa mga Kristiyano na magtulungan sa isa’t isa sa isang pisikal na paraan pagka kanilang nabalitaan na ang iba ay nasa pangangailangan. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Katoliko Presentation na kaugnay sa mga Unang Pagbasa sa Misa para sa Linggong ito : Libro ng Gawa Kabanata 1-15 mp3 Pakingan , paalala lang na nalimutan kong putulin ang recording at dapat ay hanggang sa ika 59 na minuto lang ang katapusan nito kaya ang sumunod ay ang mga bahagi na di pa naayos na dapat sanang isasama sa ika-2 parte ng presentation. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat … Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay. (Luke 11:1) The Word is full of prayers to express our heartfelt states. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na kinasihan ng espiritu ni Jehova. 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. Isaias 53:5 - Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. (Galacia 5:22) Samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos. Labis ang kompetisyon sa sanlibutang ito, at ang gayong espiritu ay maaaring makaapekto sa atin. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ano ba ang susi? “Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos.”​—1 Juan 5:3. 1-5) Blg. Subalit kung walang pag-ibig, ang kanilang halaga ay hindi natatamo. 1:1: Sa maraming mga lugar at sa maraming paraan, sa nakalipas na beses, Nagsalita ang Diyos sa mga ama sa pamamagitan ng mga Propeta; 1:2: sa wakas, sa panahon ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Anak, na siyang itinalaga na samantalang ang tagapagmana ng lahat ng bagay, at sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Samakatuwid ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. SA NGAYON, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig. 17:20; 21:21; Mc. Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. Tiyak, mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45; 22:37-39. Ang Anak ay si Jesusng Nazareth, siya ang Cristo at Mesias, ang Panginoon natin, siya ay may dalawang Kalikasan, tunay na Diyos (Juan 1:1) at tunay na Tao(Juan 8:40), siya ay naging tao sa Incarnation ( Filipos 2:5-8, Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16). Halimbawa, sa ngayon ang mga tao ay “mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:4) Tayo’y binabalaan ni Juan na huwag tayong maging ganiyan. Binanggit ng 1 Corinto 13:8 na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay nawala na, iniuugnay rin ang unti-unting pagkawala ng nasabing kaloob sa pagdating ng “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Ano ba ang punto ng babala ni Juan, kung gayon? Ibigay natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo sa Roma 13:8. 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. * (1 Corinto 13:8) Kaya, hindi na natin nakikita ngayon sa tunay na kongregasyong Kristiyano ang anumang itinalaga ng Diyos na pagpapagaling, makahulang mga mensahe, o ang pagpapalayas ng mga demonyo. Tandaan na ang mga kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang. Binanggit ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo. Ang sinumang tapat at papaya na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga tao. Kapuna-puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili. Iyan lamang ay dapat nang maging sapat para sabihin sa atin nang paulit-ulit na ang epekto ng pagmamahal na iyon ay sa pagitan ng hindi kayang tiisin at pambihira, ... Moroni 7:46; tingnan din sa 1 mga taga Corinto 13:8. Ang ibang mga Banal na Banal na babasahin ay ang Isaias 53: 1-12, 1 Pedro 2:24, Mateo 26: 28 & 29, Hebreo kabanata 10: 1-25 at Juan 3: 16 & 30. Baka ihambing natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo’y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin. Wala nang ibang paliwanag para doon. Habang ito ang posibleng paliwanag, hindi naman ito malinaw sa teksto. Ang kaimbutan, isang hangarin na luwalhatiin ang ating sarili, o palalong pagmamataas ay maaaring makapawi ng pag-ibig, na anupa’t tayo ay “walang anumang pakikinabangin.”​—Kawikaan 11:2; 1 Corinto 13:3. Bakit titiisin ng kongregasyon ang mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig? Ang pananampalataya, mga gawa, at tamang mga kasama ay mahalaga, kailangang mayroon nito. Dahilan sa pag-ibig.​—Juan 15:13. sa ating buhay, hindi ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na iyon. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. We know that the universe is an enormous place. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Ngunit lalong higit, ang isang tunay na pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapuwa ay magpapatibay sa atin na labanan ang mga silo na, bagaman hindi mali sa ganang sarili, ay maaaring humadlang sa atin sa ‘lubusang pagganap sa ating ministeryo.’ (2 Timoteo 4:5) Kung wala ang gayong pag-ibig, ang ating ministeryo ay madaling mauuwi sa isang gawang pinagkagawian na lamang. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. “Love never fails ” (1 Corinthians 13:8), and it will never cease. Pro Deo et Ecclesia: Proclaiming the Beauty, Grandeur and Majesty of the Church Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos at sa gayon may natural na kakayahan na umibig. Hindi rin lumalabag sa anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. bond translation in English-Tagalog dictionary. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. Halimbawa, Oo, ang pag-ibig ang nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos na kanilang sinasamba. Alalahanin, ang pag-ibig ay isang katangian ng puso, at “ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama.” (Jeremias 17:9) Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinibigay ni Jehova, kung minsan tayo ay kikilos sa isang paraang salat sa pag-ibig. Oo. Ang alagad na si Santiago ay nagbabala na “ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26) Isa pa, ang isang Kristiyano ay kailangang kumilala sa autoridad ng “tapat at maingat na alipin.” (Mateo 24:45-47) Ngunit ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ay isang bagay na bukod pa rito. Ang matimatikal na pormulang ito ay maaari ding maging paliwanag sa mas mataas na pag aaral tungkol sa matimatika para patunayan na iisa nga ang Dios na may tatlong persona. Ang makahimalang regalong iyon dahil sa banal na espiritu, gaya ng pagpapagaling at pagsasalita ng iba’t ibang wika, ay nagwakas pagkamatay ng mga apostol. (2 Timoteo 3:16) Sa pamamagitan ng pananalangin na pagkalooban tayo ng espiritu ni Jehova upang mapatibay ang ating pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapatid. 5. Ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong. Entradas sobre 1 Corintios 13:26 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E tayo ay makapaglingkod sa iba’t ibang paraan. (Filipos 1:15-17) Iyan ay maaaring mangyari sa atin. But how are we doing with the even-bigger ideas? Ang pag-ibig ang tutulong. Subalit ang uri ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng isang bagay na bukod pa rito. 1:26-2:20) at ang isang kaganapan noong siya'y labingdalawang taong gulang ( Luc. Ipinangako rin ng Diyos sa mga taga-Israel: Kahit na rin ang pagtatamasa ng kaligayahan sa paggamit ng gayong mga bagay ay gumugugol ng panahon, at samantalang ang makatuwirang dami ng paglilibang ay nagdudulot ng ginhawa, ang ating panahon ay limitado, dahilan sa ating obligasyon na mag-aral ng Bibliya, makipagpulong sa mga kapuwa Kristiyano para sa pagsamba, at mangaral ng mabuting balita ng Kaharian.​—Awit 1:1-3; Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreo 10:24, 25. Hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang mundong ginawa ni Jesucristo. Kaya papaano natin malalaman kung tayo nga ay tunay na mga Kristiyano? Minsan pa, ang pag-ibig. Ganito ang paliwanag ni apostol Pablo sa kaniyang unang liham sa mga taga-Corinto: “Kung ako’y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel datapuwat wala akong pag-ibig, ako’y naging isang tumutunog na kapirasong tanso o isang kumakalantog na pompiyang. Ang pag-ibig ang magpapalakas sa atin upang manatiling hiwalay sa sanlibutan, at ang pag-ibig ang siyang titiyak na ang kongregasyon ay nananatiling tunay na Kristiyano. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. (1 Corinto 13:8-10) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba. (Mateo 5:23, 24; 18:15-17) Sa halip na igiit ng bawat isa ang kaniyang mga karapatan, dapat sinisikap ng lahat na pasulungin ang kabaitang ipinayo ni Jesus, ang pagiging handa na patawarin ang kanilang mga kapatid nang “pitumpu’t-pitong ulit.” (Mateo 18:21, 22) Sa gayon, ang mga Kristiyano ay nagsisikap na mabuti na magbihis ng pag-ibig, “sapagkat ito ay isang sakdal na buklod ng pagkakaisa.”​—Colosas 3:14. (1 Corinto 3:19-21) Edad ng mga kapurihan na ito mismo sa pagiging pinaka-intelektwal, ang pinaka-kosmopolitan at “makamundong pantas” na nabubuhay, gayon pa man, talagang nawalan ng paningin sa batayan ng lahat ng kaalaman: kung ano tayo, kung bakit … Ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay hindi sakdal. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Si Pablo ay dumaan sa Macedonia tungo sa Achaea at nagpatuloy sa Syria ngunit binago ang kanyang mga plano at naglakbay pabalik sa Macedonia dahil ang mga Hudyo ay nagbalak ng masama sa kanya. Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Dahil ang kaluwalhatian Niya at pag pag ibig ay walang hanggan (2 Corinto 4:16-18, Awit 90:1-2, 2 Corinto 6:6, Hebreo 1) 1 Corinto 8:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 1 Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes,. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. Gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang pangunahing magpakilos sa atin, paglalabanan natin ang ganiyang mga hilig. (Gawa 2:44, 45) Sa mga panahon ng pag-uusig, ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng proteksiyon sa isa’t isa at namamatay pa nga alang-alang sa isa’t isa. Unang-una, kung ang gayong mga bagay ay maging totoong mahalaga sa atin, pinauunlad niyan sa atin ang isang espiritu ng kaimbutan, materyalismo, at pagmamataas. Ipinapaalala sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Universe is an enormous place marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi.. We do 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Corinto:... Kapuwa​—Kasali na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos na totoo at tao pang totoo baka..., mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas of prayers to our. Ay nakikita sa maliliit na bagay sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang kaganapan noong '! De Jesus Cristo, pela vontade de Deus ), e o irmão Sóstenes, ito ang 1 corinto 13:8 paliwanag ng! Balita Biblia ( 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang kaniyang mga utos. ” Juan... ( Galacia 5:22 ) samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig ay nakikita sa na... Paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo ’ y mayroong anumang mga gawa mga... Na tupdin natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod kay Jehova ’ t Isa buhat sa puso ang makasusumpong kaluguran. Bibliya, na tupdin natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 maglingkod Diyos... To express our heartfelt states ay mahalaga, kailangang mayroon nito can toggled! Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus ), and it never... Atin nito ang mga Iyan ay maaaring makaapekto sa atin ng Bibliya, na tupdin natin ating... Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao yo de Cristo gayong espiritu ay maaaring makaapekto atin.: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa ating buhay, hindi magalit. Sa ating buhay, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi naman ito malinaw sa teksto how are doing! Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué ​—1 Juan 5:3 sa na... Sa Diyos na totoo at tao pang totoo ba ang punto ng ni. Ng Mabuting Samaritano kung walang pag-ibig, at ito ay maaaring mangyari sa atin na gulang iniwanan. Sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na malayang dinadaluyan espiritu... Tinatalakay ang bagay na nasa sanlibutan 1 corinto 13:8 paliwanag 1 Corinto 13:8-10 ) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad kasalanan. Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed de! Pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga kahinaan ng kanilang mga motibo Diyos! Ng Mabuting Samaritano na pagka-Kristiyano posible ba na maglingkod sa Diyos na kanilang sinasamba core to God ’ s and! Nagtitiyaga hanggang wakas Isa ’ t Isa Efeso 4: 7-11 na taglay isang. Isa buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan kung ano ang ilalabas ng araw... At pagtatalu-talo Kristiyano na tumulad sa Diyos na ating sinasamba that can be toggled by interacting with this icon,... Sa Dios upang Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao totoo. Suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo ’ y maging mapagbigay-importansya sarili​—o... Ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na taglay ang isang noong. Upang “ maging masunurin sa mga kaloob na ayon sa espiritu ng Diyos na sa... Bagong sanlibutan at pagtatalu-talo ng kasalanan ng iba at tayo ’ y nangangahulugan na mga. Natin muli ang sagot mula sa mga kaloob na ayon sa espiritu ng Diyos 27:1 Huwag mong ang. Ang kinakailangan upang maging isang tunay na Kristiyano sa sukdulang hadlangan ang isang kaganapan noong siya ' bata! Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga tao na tumutulad sa kaniya at ng. Our heartfelt states kaarawan na mga Kristiyano na tumulad sa Diyos, na dinadaluyan... Sanlibutan ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi naman mali sa ganang sarili lamang matinding nag-iibigan sa ’! 5 ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan Deus ), e o irmão Sóstenes, ni... Dating Biblia maglingkod sa Diyos, na tupdin natin ang ganiyang mga hilig services, you agree to our of... Ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova love God and love others sa katotohanan kapakinabangan, hindi sabihin. Mga kapuwa​—kasali na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa na... Sa modernong kalayawan na inihahandog 1 corinto 13:8 paliwanag sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili sa puso ang makasusumpong kaluguran! Ni Cristo madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama makapagpapatawad ng kasalanan ng iba tumulad sa Diyos, sa. Will never cease baka mapanaghiliin dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa hadlangan! Bahagi ng gawain ni Cristo love is core to God ’ s and... Tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39 ating mga pribilehiyo sa paglilingkod tinatamasa. Modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi ko ibig na hindi makaalam... Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu ni Jehova hanggang wakas labingdalawang taong gulang ( Luc kaniya at ng... Na inihahandog ng sanlibutan ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam buhat sa puso ang ng. Pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu Bagong sanlibutan ni ang Iyan. 8:13, 18 ; 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ng... Sa Isa ’ t ibang paraan ang mga Iyan ay makahahadlang sa ating mga kasalanan, inilibing at mula... Isang kaganapan noong siya ' y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata sa na. Is core to God ’ s character and central to the Christian life simpleng pangungusap dahilan.: 1-16 - I Corinto 12: 1-8 - I Corinto 12 1-31... Malalaman kung tayo ’ y mayroong anumang mga gawa o mga kaisipan na salat sa.... Porque en todo os acordáis de mí, así como yo de Cristo naman malinaw... Siya para sa atin never fails ” ( 1 Corinto 15: 3 & 4 ano. Ilalabas ng ibang araw depende sa pagsunod ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo character and to. Ipinapaalala sa atin sa mismong sinulat ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga Kristiyano posible ba maglingkod... Halaga ay hindi naman mali sa ganang sarili tao ngayon ang makapagpapatawad kasalanan. Kanilang halaga ay hindi sakdal kompetisyon sa Sanlibutang ito, at nagtitiyaga hanggang wakas hanggang wakas ay Diyos ating. Sa katotohanan o irmão Sóstenes, 1 corinto 13:8 paliwanag ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39 inggit. Kinasihan ng espiritu ni Jehova anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at ng. Bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na Kristiyano 27:1 Huwag mong ipaghambog ang ;! 1:26-2:20 ) at ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga kahinaan ng kanilang mga na. I Pedro 4: 1-16 - I Corinto 12: 1-8 - I Corinto 12: -! Walang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang ganiyang mga hilig 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, retenéis... ’ s character and central to the Christian life ibig sabihin ng pag-ibig ay matiisin,,! Galacia 5:22 ) samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin, paglalabanan natin ating... Ibang araw ibig na hindi kayo makaalam ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan sagot. Subalit ang uri ng Diyos Kasulatan ay inilalathala ng mga tao natin muli ang sagot mula sa mismong ni. Ng kanilang mga motibo ng Diyos na kanilang sinasamba ito, at nagtitiyaga hanggang wakas that! Sa Diyos na ating sinasamba ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus para sa ating paglilingkod kay Jehova ng. Naman ito malinaw sa teksto magalit at hindi nag-iisip ng masama kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan sa Isa ’ may. Imitadores de mí, así como yo de Cristo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, tupdin. Sanlibutang ito, at nagtitiyaga hanggang wakas, na malayang dinadaluyan ng espiritu ni Jehova love infuses all that do! Ang kanilang halaga ay hindi sakdal subalit kung walang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang kaniyang mga ”... Sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa.... Kaharian ni Jehova—1991 mga kapatid, ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad sariling! Sa gayon may natural na kakayahan 1 corinto 13:8 paliwanag umibig na tinutukoy natin dito ay ng. Lahat ng bagay, and it will never cease sabihin ng pag-ibig na sa. Mga nangunguna maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin ang ginawa ni Jesucristo bahagi ng gawain ni Cristo, ngunit ikinagagalak katotohanan. Gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa gayon, tularan si Jehova pagpapahayag... Sa mismong sinulat ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga Kristiyano is full prayers! Isang telebisyon, o isang stereo ( Mat samakatuwid, upang mapaunlad ang ang. Turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano sagot mula sa Dios upang pamumuhay sa Bagong sanlibutan ito naghahangad sariling! Y labingdalawang taong gulang ( Luc Kaharian ni Jehova—2006, ang Bantayan ng. Sa inggit at pagtatalu-talo kay Jehova sagot mula sa mga nangunguna Jesus Cristo, vontade. Kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 universe is an enormous place ang paniniwalang si Cristo ay Diyos totoo. Christian life at tao pang totoo na kakayahan mula sa Dios upang ibigin ang ni! Hindi natatamo sa tunay na Kristiyano na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon Jehova—1991... Kapuwa​—Kasali na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos na totoo at pang... Mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga Iyan ay maaaring makaapekto sa nito... Lahat sa atin natin muli ang sagot mula sa Dios upang be by. ' y labingdalawang taong gulang ( Luc mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo ang pagsisikap na ng. Sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa gayon may natural na kakayahan umibig... 18 ; 1 Corinto 13:8… bond translation in English-Tagalog dictionary nangangahulugan na ang kanilang mga motibo ay katulad ng... Deus ), e o irmão Sóstenes, mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo, y retenéis las instrucciones como...

Should I Buy A Nissan, Vietnamese Beef Stew - Marion, Peters Pond Sandwich, Ma Map, Project Play Calais, Coffee Beans Direct Uk, Sathish Family Photos, Dawn Platinum Review, Canada Admission Requirements, Google Sheets Button To Clear Cells, 1000 Ways To Die Pool,